Strange Thing…

Chimney top to Rocky Bottom – Paula