Probably Sweet White Violet (Viola blanda)

Chimney top to Rocky Bottom – Paula