Whorled loosestrife (Lysimachia quadrifolia)

Whorled loosestrife (Lysimachia quadrifolia)

Whorled loosestrife (Lysimachia quadrifolia)